Naar jaarlijkse gewoonte werden verdienstelijke “vrijwilligers”, die zich bijzonder inzetten voor het Herents verenigingsleven en de Herentse samenleving, door het gemeentebestuur van Herent gehuldigd.
Dit geschiedde tijdens de algemene vergadering van de Cultuurrraad op woensdag 19 november in de Nok van het GC De Wildeman.
Anders dan vorige jaren werden alle voorgedragen kandidaten op dezelfde wijze gehuldigd, zonder dat er een echte wedstrijd van gemaakt werd. De verdienstelijke vrijwilligers werden letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet en kregen daarbij een oorkonde en een geschenk aangeboden.
In het totaal werden acht vrijwilligers gehuldigd.
Door het bestuur van onze wijngilde werden daarvan twee personen voorgedragen : Jos Peeters en Patrick Vandenhaute.
Ons bestuur oordeelde dat deze twee personen zich reeds jarenlang inzetten voor onze gilde en andere verenigingen van Delle en Herent en hiervoor een officiële huldiging verdienen.
Jos Peeters was stichtend lid van onze gilde. De stichtingsvergadering werd gehouden in de tuin van Jos in augustus 1985. Jos nam van bij de start de taak van materiaalmeester op zich, een taak die hij steeds vol ijver en met kennis van zaken uitvoerde. Als bestuurslid was hij bovendien betrokken bij de dagelijkse werking en de organisatie van verschillende speciale activiteiten, zoals de gildenreizen, de kaas-en wijnavond, infoavonden met Etienne Van Steenberghe, wijnproeverijen en wedstrijden. Jos was ook één van de bezielers bij het opstarten van het zelf bier brouwen, sinds een tweetal jaren een vaste activiteit van onze gilde.
Daarnaast geeft Jos logistieke steun aan andere Delse verenigingen zoals Landelijke Gilde en Ziekenzorg.
Ook voor de parochie Delle zet Jos zich bijzonder in. Naast lid van de Kerkfabriek is hij  lector en voorganger tijdens de misvieringen.
Terecht dat Jos hiervoor in de bloemen wordt gezet. De wijngilde is hem zeer dankbaar.
Patrick Vandenhaute was vanaf de eerste jaren lid en na een paar jaren actief bestuurslid van onze gilde. Met grote inzet nam hij de taken “afgevaardigde bij de culturele raad” en “keldermeester” op zich. Patrick is dus de hoofdverantwoordelijke voor al die goede gildenwijnen die wij reeds gemaakt en natuurlijk ook geproefd hebben.
Na het overlijden van Martin Peeters nam hij de taak van voorzitter op zich en wist door zijn bezieling en inzet tal van nieuwe en jongere leden voor onze mooie hobby te winnen.
Daarnaast is Patrick ook zeer intens betrokken bij het Herentse verenigingsleven.
Zo is hij sinds jaren bestuurslid van de Culturele Raad waar hij met goed gevolg tal van taken op zich neemt. Tevens is hij zeer actief bij de Werkgroep Erfgoed van de Culturele Raad.
Bij de organisatie van de buurtfeesten in de wijk Den Bremt, speelt hij eveneens een zeer belangrijke rol.
Voor dat alles zijn wij Patrick erg dankbaar en verdient hij terecht zijn voordracht als vrijwilliger.
Bij deze huldiging wil de wijngilde ook de beide dames betrekken. Zij zijn een onmisbare steun voor hun echtgenoot bij hun inzet voor de verenigingen en heel vaak kunnen wij rekenen op hun persoonlijke inzet en medewerking bij verschillende activiteiten.
Als blijk van dankbaarheid werd hun op 19 november door de wijngilde een mooie ruiker bloemen aangeboden. Ook voor jullie dames, proficiat en van harte bedankt!
Justin La Rivière
 
[URIS id=789]